صبح گفتم سرعت اینترنت خوب شده ... جوری چشم زدم اینترنتو که لنگر نمیتونست فلانش کنه