بحث مرگ شد با یکی. بهش گفتم حاضرم همین الان بذارم و برم. اون موقع خیلی جدی نگفته بودم ولی الان دارم فکر میکنم جدی میشه