عجب صفایی داریم، حال و هوایی داریم، به یار میگم نخور غم، ما هم خدایی داریم ...