روزگاری واسه این پیرمرد 1:20 صبح "سرشب" بود. الان از 12 شب به بعد چشاش میسوزه و اشک میاد.