صبح رفتم همایش حقوقی نظام مهندسی. اینقدر ما رو ترسوند سخنرانش که جدا آدم فکر میکنه به باطل کردن پروانه اش ... توی این مملکت دیواری کوتاه تر از دیوار ناظران نظام مهندسی ساختمان پیدا نمیشه