به یکی زنگ زدیم امشب از هر 4 تا جمله 3 تا رو نمیشنید. من هم 10 بار گفتم جمله رو و آخرش نفهمید طرف. نهایتا یه فحش با "گ" شروع میشد رو دادم و قطع کردم :))) همون فحش 5 حرفی رو دقیق و واضح شنید
:)) ‎· Hamid6