این "احمدپورمخبر" چه پولی به جیب زد از بغل این فیلما
همشو از رضا عطاران داره ‎· نومیا