حالا هر روز که عصرا باید میرفتم دفتر مرگ خواب بودم این موقع. امروز که نمیخوام برم خوابم گرفته و حوصله ام هم سررفته