مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو