چه کرمی افتاده توی خواننده های زن که همه شون کلیپ با لباس عروس دارن میدن. کم مونده عمه ملوک من هم پاشه بره خارج کلیپ با لباس عروس بده ... بعله! از اتاق فرمان اشاره میکنن که "درد بی شوهریه، درد بی شوهریه"