برای اولین بار در تاریخ یکی عروسی کرد و والدین گیر ندادن تو هم بگیر دیگه و داره دیر میشه و اینا ... #پسابرجام