جمعه که باشد، کباب باشد، پیاز و دوغ هم باشد ... به دنیا می گویم خداحافظ