به نسبت زمان فرندفید، تودارتر شدم. اصلا درد دل نمیکنم. تعداد دوستام از نزدیک 10 نفر رسیده به -0- نفر. اعتماد نمیکنم به کسی
منم ‎· پرگار