حتی شنیدن بدون کلام خوشبختیت آرزومه که حسین احمدپناه با پیانو زده هم منو تا اعماق افسردگی می بره
خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی ‎· حُسین آفلاین