سرعت اینترنت رو تو رو خدا ... بایت ها رو بار حلزون کنی بفرستی زودترمیسه