4 سال دیگه باید با دهه هشتادیا توی این سایتا حرف بزنم. سن خر ملانصرالدین رو دارم :|
اونا در این عوالم نیستن خوشبختانه، همین خودمونیم در جزیره ی لاست و بس! ‎· Horizon