امشب شنیدیم همکار سابقمون حامله است. اینقدر خوشحال شدم و خوشحالی کردم که فشارم افتاد ! :)) شرط می بندم که بابای بچه اینقدر هیجان زده نشده موقع شنیدن خبر
:)) ‎· Noosha