داشتم اون شعر سیدعلی صالحی که "سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور ..." رو آروم برای خودم می خوندم یهو مامانم اومد گفت واه! با خودت حرف میزنی چرا. بنده خدا فکر کرده جنی شدم