نمیفهم چرا توی ایران کسی سریال Elementary رو نمی بینه ... از روی تعداد کم دانلود زیرنویسش از فارسی سابتاتیل میگم
ورژن آمریکایی شرلوکه فک کنم ... نمیدونم ولی چرا طرفدار نداره :) من نمیبینمش به هر حال! ‎· پرگار