به حدی از توانمندی (یا استیصال) رسیدم که اراده کنم گریه ام میگیره. جایی بازیگر نمیخوان حداقل از این توانمندی استفاده کنیم. گریه کن هم خواستن بگین
برو موسسه "چند میگیری گریه کنی" رو تاسیس کن ‎· soshyans
منم:| ‎· farzaaneh