روز دیوانه واری بود ... یه پروژه عظیم رو استارت زدیم اونم در حالیکه وسط یه پروژه بزرگ دیگه بودیم. قشنگ چند برابر ظرفیت داریم کار میکنیم