رختخواب منو مستانه بنداز ........... آآآآآآآآآآآآآآآآو خوابم میاد
دی: ‎· مستانه