سی سالگی مرزی ه بین پیری و جوونی. از این که پیرمردها میان میشینن باهام شروع میکنن درد دل کردن یه جوری میشم