این جماعت از فروزان، امامزاده نسازه صلوات! ... مثلا چهار روز دیگه می بینی یه جمله از برشت یا کافکا رو توی تلگرام برات فرستادن زیرش نوشتن "از بانو فروزان"