ببینید.خوبه
trumbo-poster-bryan-cranston-2.jpg
تو لیست معرفی منم هست. خیلی خوبه. ‎· نیالا