فکرقاشق زدن دخترناز چشم سیاه شوق یک خیز بلنداز روی بته های نور برق کفش جفت شده تو گنجه ها بااینا زمستون وسر می کنم بااینا خستگی مودرمی کنم عشق یک ستاره ساختن با دولک ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عیدمدرسه بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب بااینا زمستون وسر می کنم بااینا خستگی مودرمی کنم