توجه شاعران و ترانه سراهای عاشقانه فارسی طی 100 سال گذشته از خط ابرو و مژه و زلف یار به استیل و کمر و پر و پاچه میل پیدا کرده