فرامرز آصف اگر ایران می موند و ریش میذاشت و سعی میکرد کمتر حرف بزنه الان وزیر ورزش بود