این خیلی بده که هر وقت کفگیرم ته دیگه میخوره یادم میاد چند میلیون از این و اون طلب دارم. بدهی وقتی کهنه بشه پس گرفتنش سخته