آی سبزه نگار بیا به بالینم، شبنم گل ِ نار بیا بالینم