ژانر این جماعت بیکارالدوله که نشستن استیج می بینن و باز توهم توطئه زدن که دست های پشت پرده میخواد فلان کنه و بهمان