آدم باید 4 نفر (به اندازه یه ماشین) رفیق پایه داشته باشه و اینکه حداقل یکیشون ماشین مناسب سفر داشته باشن.