2 عدد ساندویچ بندری و 1 عدد ساندویچ مرغ گریل تهیه و بهمراه خانواده صرف شد