مسئول اینترنت کابل اصلی اینترنت کشور رو کنده و با خیال راحت رفته نشسته کیمیا می بینه