دیگه همین مونده بود که "دیوار مهربونی" رو فرو کنن به مردم