رفتم ناهار بگیرم واسه نصاب حسابم شد ۳۰۰ تا تک تومنی تخفیف گرفتم. بعد همین آدم میاد دفتر ما انتظار داره روی کار ۲۰۰ هزارتومنی ۵۰ تخفیف بگیره