بجای خاکپوربودم تیموهمین الان میکشیدم بیرون.اینجوری پیش بره 2 رقمی میشیم :دی