اعتراف میکنم دلیل باخت ایران مقابل ژاپن من بودم.آخه کی گفت صدای تلوزیون باز کنم؟