اگه کیمیا چند سال دیگه همینجوری بمونه و پیرنشه قول میدم برم خواستگاریش :دی