نمیدونم الان میخواد پاشه پفکو بیاره یا من بلند بشم