کنار چایی علف مانندی بود با چایی ریختمش تو قوری دمش کردم.هییچی دیگه منکه نمیخورم منتظرم ببینم دایی موقع خوردن قیافش چه شکلی میشه :دی