اگه دقیقا بخوام بگم هنر بند دوم انگشت اشاره دست راستم تحریف شعر آهنگاست