به درجه ای از عرفان و عدل رسیدیم که با هم پفیلا میخوریم ولی به هم خیانت نمیکنیم.