پرستار تو بخش درخواست ها برای نرم افزار نوشته: تذکراز اینترخیلی زیاد استفاده میگردد.لطفا پیگیری گردد.این سیستم همش شده اینتر