اخه تو که حال نداری بری چایی دم کنی چرا کتریرو گذاشتی بجوشه؟