این آخوندایی که میخوان با کلاه شرعی سود بانکیرو حللال نشون بدن کفر آدمو در میارن