نزدیکی تبریز زلزله شده تا بیاد برسه اینجا برم یکم بخوابم.