با دست خودم رفتم پول دادم که منو ببرن سربازی .انداختنش 6 ماه بعد.اخه این چه وظعشه