دیشب همین مواقع بود که زیر کولاک داشتیم زنجیر چرخ میبستیم.جاتون خالی