تو فیدها کلماتی برای خودتون استفاده میکنید که آدم فکر میکنم با لایک کردنش فحش داده بهتون